Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Dane Spółki

Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki
Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Słupska.
Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza
  • Lech Zacharzewski - Przewodniczący Rady
  • Bartłomiej Żukowski - Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Anna Rychły-Lipińska - Sekretarz Rady
Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością Spółki.

Zarząd Spółki
      Krzysztof Kido - Prezes Zarządu
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów, oraz ją reprezentuje.

STATUS PRAWNY

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132426
Siedziba: Miasto Słupsk
Adres: ul. Fałata 11, 76-200 Słupsk
NIP: 839-23-19-320
REGON: 770904455
Nr konta: Pekao S. A. o/Słupsk Nr 16 1240 3770 1111 0000 4068 8222
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 26.421.500,00 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

Założycielem Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku jest Miasto Słupsk. Spółka powstała w oparciu o UCHWAŁĘ NR XXVII/299/96 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 1996 r.
Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami), Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 6596/1997 z dnia 23 maja 1997 r. w którym zawarty jest Akt Założycielski Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -Spółki z o. o. z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150), oraz Kodeksu Cywilnego. Spółka wpisana została z dniem 1 sierpnia 1997 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy po nr RH. B - 1436/97 Nr Rej. H - 267/97. Spółka posiada budynki mieszkalne na Osiedlach przy ul. Fałata, Narutowicza, Szafranka, Płowieckiej i Długiej w Słupsku.

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk