Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. ul. Fałata 11; 76 -200 Słupsk tel. (59) 845 60 91, adres e-mail sekretariat@stbs.slupsk.pl

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:
  1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1lit c RODO.
  3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora .

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO).

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa

Dane przekazywane są do podmiotów działających na nasze zlecenie jako administratora danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez nas działalności, banki, operatorzy pocztowi.

Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani iż Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez profilowanie.
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk